სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამის სტრუქტურა

სასწავლო გეგმა:

იმისათვის რომ სტუდენტს მიენიჭოს ევროპისმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი მან უნდა დააგროვოს 120 კრედიტი ორი წლის განმავლობაში ოთხ სემესტრზე გადანაწილებით. საიდანაც 60 კრედიტი არის სავალდებულო საგნებისათვის, 30 კრედიტი – არჩევითი საგნებისათვის, ხოლო დარჩენილი 30 ეთმობა სამაგისტრო ნაშრომს.

პროგრამის ფარგლებში შესასწავლი საგნებია:

ევროკავშირის სამართალი
ევროპის ისტორია
ევროკავშირში ინტეგრაციის ეკონომიკა
სამართლის თეორია
მმართველობა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ევროკავშირში
ევროკავშირის განვითარება და მოსახლეობა
აღმოსავლეთ ევროპის ევროპეიზაცია
ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართალი
თანამშრომლობა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
ევროპული ინტეგრაციის თეორიები
ევროპის კულტურული მოზაიკა
სტატისტიკა
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი
საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი
საერთაშორისო საჯარო სამართალი
ევროპული პოლიტიკა
კვლევის დიზაინი

 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012